Informace k zápisu

Povinná školní docházka ve školním roce 2019 – 2020 začíná pro děti narozené do 31.8.2013.
 

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

  • rodný list dítěte,
  • vyplní žádost o přijetí /po zapsání dítěte v den zápisu/
  • občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

  

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti je potřeba doložit:

  • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení

    a
     
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
 

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2013 do 30.6.2014.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz