Informace k zápisu 2020/21

Informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 7. dubna do 16. dubna 2020.

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

Zápis do 1. ročníku po odkladu povinné školní docházky:
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020, musí zákonný zástupce dítěte opět přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

K žádosti je potřeba doložit obě tato doporučení:

  • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
     
  • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky a budou mít posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa již v den zápisu, mohou ihned požádat o odklad, aniž by proběhlo řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.
     
  • Pokud tomu tak nebude, požádají rodiče o přijetí k základnímu vzdělávání. Poté budeme žádost o odklad řešit individuálně. Řízení k žádosti o odklad bude po jejím podání přerušeno a lhůta pro doložení daných posouzení (PPP, lékař) bude prodloužena do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

 Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace Ostravská 658/28
Bílovec
74301
556410836 sekretariat@tgmbilovec.cz